ფარმაცევტულმა კომპანია არტფარმამ სამედიცინო სფეროს „ბიოპრონ 9 პრემიუმი“ წარუდგინა

ფარმაცევტულმა კომპანია “არტფარმამ” სამედიცინო სფეროს „ბიოპრონ 9 პრემიუმი” წარუდგინა 25-26 ოქ­ტომ­ბერს, ფარ­მა­ცევ­ტულ­მა კომ­პა­ნია „არ­ტფარ­მამ“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ჩე­ხუ­რი ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნია „ვალ­მარ­კის“ კი­დევ ერთი ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­დუქ­ტი, „ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უ­მი“ წა­რუდ­გი­ნა. ბრენ­დი უკვე 20 წე­ლია ინარ­ჩუ­ნებს უპი­რო­ბო ლი­დე­რო­ბას ცენ­ტრა­ლურ ევ­რო­პა­ში.

mkurnali.ge

ეს არის N1 პრო­ბი­ო­ტი­კი მულ­ტიშ­ტა­მუ­რი შე­მად­გენ­ლო­ბით, უსაფრ­თხო­ე­ბი­სა და ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის მა­ღა­ლი პრო­ფი­ლით, რო­მე­ლიც ევ­რო­პის წამ­ყვან გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლო­გებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შე­დე­გად შე­იქ­მნა.

ორ­დღი­ან კონ­ფე­რენ­ცი­ას სას­ტუმ­რო­ე­ბი „ბილტმო­რი“ და „ჰო­ლი­დეი ინნი“ მას­პინ­ძლობ­დნენ. ევ­რო­პი­დან მოწ­ვე­ულ სტუმ­რებ­თერ­თან ერ­თად ღო­ნის­ძი­ე­ბას ეს­წრე­ბოდ­ნენ პე­დი­ატ­რე­ბი, გი­ნე­კო­ლოგ-რეპ­რო­დუქ­ტო­ლოგ­თა, გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლოგ­თა, ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტთა და ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგ­თა სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

mkurnali.ge

ღო­ნის­ძი­ე­ბა გახ­სნა „არ­ტფარ­მას“ დი­რექ­ტორ­მა, ლიკა

ლობ­ჟა­ნი­ძემ. კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე სი­ტყვით გა­მო­ვიდ­ნენ ვალ­მარ­კის მარ­კე­ტინ­გის დი­რექ­ტო­რი, ჯირი მა­ლა­ტი; მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი, გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლო­გი, Euroops-ის შემ­სწავ­ლე­ლი ჯგუ­ფი­სა და ევ­რო­პის გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლოგ­თა ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რი, მარ­ტინ ლი­ბერ­და; პე­დი­ატ­რი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი, თე­მურ მი­ქე­ლა­ძე და სა­ქარ­თვე­ლოს კოლ­პოს­კო­პი­ის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტი, გი­ნე­კო­ლო­გი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი, მა­დო­ნა ჯუ­ღე­ლი.

mkurnali.ge

ღო­ნის­ძი­ე­ბის პირ­ვე­ლი დღე პე­დი­ატ­რი­ას და­ეთ­მო. თე­მურ მი­ქე­ლა­ძემ მიკ­რო­ბი­ო­ტა­ზე და იმუ­ნო­მო­დუ­ლა­ცი­ა­ზე ისა­უბ­რა. მარ­ტინ ლი­ბერ­დამ კი ორ­გა­ნიზ­მის ჯან­საღ, ფი­ზი­ო­ლო­გი­ურ ფუნ­ქცი­ო­ბა­ში მიკ­რო­ბი­ო­მის როლი და თა­ნა­მედ­რო­ვე რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი გა­ნი­ხი­ლა. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა ასე­ვე ისა­უბ­რეს ბავ­შვის (მო­ზარ­დის) ორ­გა­ნიზ­მში ბაქ­ტე­რი­ე­ბის და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი ოდე­ნო­ბით არ­სე­ბო­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე, მის გავ­ლე­ნა­ზე და პე­დი­ატ­რი­ა­ში ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უ­მის გა­მო­ყე­ნე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­ზე.

mkurnali.ge

ღო­ნის­ძი­ე­ბის მე­ო­რე დღეს მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა იმ­სჯე­ლეს ორ­სუ­ლო­ბა-ლაქ­ტა­ცი­ის დროს და ზრდას­რულ ასაკ­ში, ქალ­ბა­ტო­ნე­ბის ორ­გა­ნიზ­მში ბაქ­ტე­რი­ე­ბის და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი ოდე­ნო­ბით არ­სე­ბო­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­სა და მათი აღ­დგე­ნის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე;

ასე­ვე, კვლე­ვე­ბით და­დას­ტუ­რე­ბულ ინო­ვა­ცი­ურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ახა­სი­ა­თებს ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უმს ურო­გე­ნი­ტა­ლუ­რი სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბა­თა პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის სქე­მა­ში.

mkurnali.ge

სინ­ბი­ო­ტი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის დახ­მა­რე­ბით გი­ნე­კო­ლო­გი­ურ პა­თო­ლო­გი­ა­თა პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის ახ­ლე­ბუ­რი ხედ­ვის შე­სა­ხებ ისა­უბ­რა ქალ­ბა­ტონ­მა მა­დო­ნა ჯუ­ღელ­მა.

ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უ­მის სრულ­ყო­ფი­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბა წარ­მო­ად­გენს იდე­ა­ლურ კომ­პლექსს დის­ბი­ო­ზი­სა და ორ­გა­ნიზ­მში მიკ­რო­ბი­ო­მის დის­ბა­ლან­სით გა­მოწ­ვე­უ­ლი სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის­თვის. თი­თო­ე­ულ კაფ­სუ­ლა­ში ცო­ცხა­ლი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბის 9 შტა­მია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, რაც საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი სის­ტე­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბულ კო­ლო­ნი­ზა­ცი­ას უზ­რუნ­ველ­ყოფს.

mkurnali.ge

პრო­დუქ­ტი რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ბავ­შვე­ბის­თვის 3 წლის ასა­კი­დან, ორ­სუ­ლო­ბის, ლაქ­ტა­ცი­ი­სა და დი­ა­ბე­ტის დროს. “ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უ­მი” არის სრუ­ლი­ად უსაფრ­თხო და სრუ­ლად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ევ­რო­პულ სტან­დარ­ტებს.

ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნია „არ­ტფარ­მა“ 2014 წელს და­არ­სდა და მისი მი­ზა­ნია თა­ნა­მედ­რო­ვე, ევ­რო­პა­ში აპ­რო­ბი­რე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის და­ნერგვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ა­ვა­დე­ბა­თა პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის კუ­თხით.